Ajattelumme vinoumia

Psykologisella käsitteellä, kognitiivinen vinouma, tarkoitetaan ihmisillä esiintyviä taipumuksia painottaa havaintojaan, tulkintojaan ja informaatiota tietyllä tavalla. Näiden arkisten ajatteluvääristymien tiedostaminen auttaa ymmärtämään paremmin ja myötätuntoisemmin niin omaa kuin muiden ajatuksia, logiikkaa ja päätöksiä. Tunnistamalla vinoumat ajattelussamme, pystymme tekemään parempia päätöksiä. Oheisesta listasta löydät suuren osan todennetuista vinoumista, illuusioista, efekteistä ja virhepäätelmistä epäformaalissa yksinkertaistetussa muodossa.

Actor-observer bias on taipumus selittää muiden käyttäytymistä heidän henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan ulkoisten tekijöiden sijaan ja omalla kohdallaan päinvastoin. 

Affective forecasting on muun muassa päätöksiimme sekä käyttäytymiseemme vaikuttava ennustus/oletus siitä, mitä tunteita koemme tulevaisuudessa. 

Agent detection (”toimijan/toteuttajan havaitseminen”) on taipumus olettaa tuntevan tai älykkään agentin tarkoituksellinen interventio/osallisuustilanteissa, joihin se voi liittyä tai ei. 

Ambiguity effect (”epäselvyysvaikutus”) on kognitiivinen puolueellisuus, kun päätöksentekoon vaikuttaa vajaa tai epäselvä informaatio. Vaikutus merkitsee, että ihmiset yleensä valitsevat mieluummin vaihtoehtoja, joiden myönteisen lopputuloksen todennäköisyys on tiedossa. 

Anchoring (or Focalism) Ankkurointivaikutus (fokalismi) on ajatusvinouma, jossa yksilön päätöksentekoon voimakkaasti vaikuttaa ensimmäiseksi tarjolla oleva informaatio. Mentaalinen ankkuri vinouttaa myöhempiä päätöksiä ankkurin suuntaan. Neuvottelut, väitteet, arviot jne. käsitellään suhteessa ankkuriin. 

Anthropocentric thinking Antroposentrinen ajattelu on ihmiskeskeinen näkökulma, jossa korostuu ihmisten taipumus käyttää inhimillisiä analogioita perusteluna muille, vähemmän tutuille, biologisille ilmiöille.

Anthropomorphism or Personification Antropomorfismi eli ihmisenkaltaistaminen on inhimillisten ominaisuuksien kuten piirteiden, tunteiden ja aikomusten liittämistä muihin eläimiin, elottomiin esineisiin tai kuvitteellisiin kohteisiin.

Apopheniaon taipumus nähdä yhteys asioiden välillä, joilla ei ole keskinäistä yhteyttä. (kts. Gambler´s fallacy ja Pareidolia)

Argumentointivirheet ovat keskustelun yhteydessä ilmeneviä ”virheitä”, joissa on joko looginen virhe tai ne kohdistuvat muuhun kuin itse asiaan. 

Attentional bias Tarkkaavaisuusvinoumalla tarkoitetaan sitä, kuinka valikoidut tekijät vaikuttavat henkilön havaintoihin. Vinouma voi selittää sen, että yksilö ei harkitse vaihtoehtoisia mahdollisuuksia olemassa olevan ajattelutavan ollessa käytössä. Esimerkiksi tupakoitsijoiden on osoitettu kiinnittävän huomiota heidän ympärillään oleviin tupakointiin liittyviin vihjeisiin johtuen heidän aivojen muuttuneesta palkkioherkkyydestä. 

Attribute substitution Attribuutin (päätelmä tapahtumien tai käyttäytymisen syistä) korvaaminen tapahtuu, kun yksilö korvaa laskennallisesti monimutkaisen (kohdeominaisuuden) helpommin prosessoitavalla heuristisella ominaisuudella. Esimerkiksi, vastatessa vaikeaan kysymykseen ihminen voi tosiasiassa vastata siihen liittyvään erilaiseen ja yksioikoisempaan kysymykseen, ymmärtämättä, että korvaaminen on tapahtunut. 

Authority bias on taipumus antaa enemmän arvoa auktoriteetin mielipiteille.

Automation bias (automaatiovinouma) on ihmisten taipumus suosia automatisoitujen päätöksentekojärjestelmien ehdotuksia ja sivuuttaa ilman automaatiota tehdyt ristiriitaiset tiedot, vaikka ne olisivatkin oikein.

Availability heuristic Saatavuusheuristiikka on mentaalinen oikotie, joka perustuu henkilön mieleen välittömästi tuleviin esimerkkeihin tietyistä aiheista, käsitteistä, menetelmistä tai päätöksistä.

Availability cascade Saatavuusjoukko selittää tietyntyyppisten kollektiivisten uskomusten kehittymisen. Tässä monimutkaisen prosessin yksinkertaisella tai suoraviivaisella tavalla selittävä idea tai käsitys saa nopeasti suosiota yksinkertaisuudellaan ja näennäislogiikallaan.

Backfire effect (takaiskuvaikutus) on ilmiö, jossa kohdatessaan uskomuksensa kiistävää todistusaineistoa, ihminen takertuu uskomuksiinsa entistäkin tiukemmin.

Bandwagon effect (laumakäyttäytyminen) on taipumus seurata massoja; kun yhä useammat ihmiset uskovat johonkin, muutkin "hyppäävät vaunuun" riippumatta todisteista.

Baserate fallacy Jos henkilölle esitetään tapausta koskeva geneerinen yleistieto sekä tapausta koskeva spesifinen tieto, mieli pyrkii keskittymään jälkimmäiseen. 

Belief bias ”Uskomusvinouma”on taipumus arvioida perustelujen vahvuus perustuen niiden päätelmien uskottavuuteen eikä siihen, kuinka voimakkaasti ne tukevat johtopäätöstä. Henkilö hyväksyy todennäköisemmin hänen arvojensa, uskomustensa ja ennakkotietojen kanssa yhdenmukaisen väitteen.

Ben Franklin effect on ilmiö, jossa henkilö tekee todennäköisemmin toistamiseen asioita toisen hyväksi, jos hän ei ole saanut toiselta vastavuoroista palvelusta.
Berkson's paradox on taipumus tulkita väärin tilastollisia kokeita, joihin liittyy ehdollisia todennäköisyyksiä.

Sen yleisin esimerkki on kahden positiivisen tekijän virheellinen havainnointi negatiivisesti korreloiviksi. 

Bias blind spot tarkoittaa taipumusta nähdä omat ajatuksensa vähemmän vinoutuneina kuin muiden.

Bizarness effect on taipumus muistaa paremmin oudot materiaalit.

(The) Black Swan theory eli niin sanottu "jälkiviisaus" on kielikuva suuresti vaikuttavalle yllättävälle tapahtumalle, joka usein jälkikäteen virheellisesti järkeistetään nähtäväksi tulleeksi (kts. Hindsight bias)

Cheerleader effect on taipumus nähdä yksilöt viehättävämpinä ryhmässä kuin yksinään ollessaan.

Choice-supportive bias on taipumus ajatella omat valinnat parempina kuin ne todellisuudessa ovat. 

Chronostasis on temporaalisen illuusion tyyppi. Käytännössä sen voi todeta niin sanotusta pysähtynyt kello -illuusiosta, jossa ensi kertaa katsottava sekuntiviisari näyttää pysyvän paikallaan sekuntia kauemmin.

Clustering illusion on taipumus nähdä järjestelmällisyyttä ja yliarvioida pienten sarjojen merkityksellisyyttä suurissa satunnaisissa tietomäärissä.

Compassion fade on taipumus käyttäytyä myötätuntoisemmin pientä määrää yksilöitävissä olevia uhreja kohtaan kuin suurta määrää nimettömiä uhreja kohtaan.

Confirmation bias (vahvistusvinouma) on taipumus etsiä, tulkita, muistaa ja keskittyä tietoon, joka tukee jo olemassa olevia ennakkoluuloja ja -odotuksia. 

Cognitive distortion on liioiteltu irrationaalinen ajattelumalli. Löydät ajattelumallien päätyypit TÄÄLTÄ.

Conformity bias on taipumus mukauttaa ajattelunsa muiden ihmisten mukaan. 

Congruence bias on taipumus testata hypoteesit yksinomaan suoran testauksen avulla mahdollisten vaihtoehtoisten hypoteesien testaamisen sijaan.

Conjunction fallacy on taipumus olettaa, että tietyt olosuhteet ovat todennäköisempiä kuin kyseisten samojen olosuhteiden yleisempi versio. Esimerkiksi; eräässä eksperimentissä kohteet pitivät todennäköisempänä, että kuvailtu nainen on feministinen pankkivirkailija kuin pelkkä pankkivirkailija.

Conservatism (Belief revision) on taipumus tarkistaa uskomustaan ​​vaillinaisesti uusien todisteiden valossa.

Consistency bias on taipumus muistaa väärin menneisyyden asennoitumisensa ja käyttäytymisensä vastanneen nykyistä asennoitumista ja käyttäytymistä. 

Context effect on ilmiö, jossa kontekstin ulkopuoliset asiat on vaikeampi palauttaa mieleen kuin kontekstiin kuuluvat.

Continued influence effect on taipumus uskoa aiemmin opittuun väärään tietoon jopa väärän tiedon oikaisemisen jälkeen. 

Contrast effect on taipumus nähdä toinen henkilö enemmän/vähemmän viehättävältä yksin ollessaan kuin ollessaan läsnä enemmän/vähemmän viehättävän henkilön seurassa. 

Courtesy bias on taipumus kertoa sosiaalisesti hyväksyttävämpi mielipide todellisen mielipiteen sijaan välttyäkseen loukkaamasta ketään. 

Cross-race effecton erilaisen etnisen taustan omaavien ihmisyksilöiden tunnistamisen hankaluutta.

Cryptomnesia on virheellisen attribuution (päätelmä tapahtumien tai käyttäytymisen syistä) muoto, jossa kuvitelma sekoitetaan aitoon muistoon subjektiivisen kokemuksen puuttuessa.

Curse of knowledge Kun paremmin informoiduille ihmisille on erittäin hankalaa ajatella ongelmia vähemmän informoitujen näkökulmasta. 

Declinism on taipumus suhtautua menneisyyteen suotuisammin kuin tulevaisuuteen.

Decoy effect Vaihtoehdon A tai B suosio muuttuu B eduksi, kun esitetään vaihtoehto C.

Default effect on taipumus suosia oletusvaihtoa, jos vaihtoehtoja on useita.

Defensive attribution hypothesis on taipumus lisätä vahingontekijän syyllisyyttä, kun vahingonteon lopputulema huononee tai kun henkilö- tai tilannekohtainen samankaltaisuus suhteessa uhriin lisääntyy.

Denomination effect on taipumus käyttää enemmän rahaa, kun se on osoitettu pieninä määrinä (esim. kolikot) suurten määrien (setelit) sijaan.

Disposition effect on taipumus myydä arvoaan kerryttänyttä omaisuutta arvoa menettäneen omaisuuden sijaan. Esimerkiksi; myydään nousevat osakkeet ja pidetään laskevat.

Distinction bias on taipumus nähdä kaksi vaihtoehtoa erilaisempina arvioitaessa niitä samanaikaisesti kuin arvioitaessa niitä erikseen.

Dread aversion Aivan kuten tappioiden negatiiviset emootiot vaikuttavat kaksinkertaisesti voittojen tuomiin positiivisiin emootioihin, pelko tuottaa kaksinkertaisen negatiivisen emotionaalisen vaikutuksen nautiskelun tuottamiin positiivisiin emootioihin nähden.

Dunning-Kruger effect (ylivertaisuusvinouma)on taipumus yliarvioida osaamisensa tai tietämyksensä jonkin taidon tai asian suhteen. Lisäksi tyypillisesti, mitä heikompi yksilön tietämys kyseisen asian suhteen on, sitä enemmän hän yliarvoi osaamistaan.

Duration neglecton on psykologinen havainto, jonka mukaan ihmisten arviot esimerkiksi tuskallisten kokemusten epämiellyttävyydestä riippuvat hyvin vähän näiden kokemusten kestosta. Kokeissa on havaittu, että näihin arvioihin vaikuttavat yleensä kaksi tekijää: huippu (kun kokemus oli kaikkein tuskallinen) ja kuinka nopeasti kipu vähenee. Jos kipu vähenee hitaammin, kokemuksen arvioitiin olleen kivuliaampi. 

Egocentric bias on taipumus nähdä osallisuutensa ryhmätyöskentelyssä merkittävämpänä kuin ulkopuolinen tarkkailija heille osoittaisi. Yksilökeskeisyysvinouma saa myös yliarvioimaan menestyksen mahdollistaneita elementtejä.

Empathy gap on taipumus aliarvioida tunteiden vaikutusta tai voimaa joko itsessään tai muissa.

End-of-history illusion on taipumus uskoa siihen, että tulevaisuudessa yksilö (itse) muuttuu vähemmän kuin on aiemmin muuttunut.

Endowment effect on henkilön taipumus arvottaa omistettava/luovutettava esine arvokkaammaksi kuin mitä hän olisi valmis maksamaan siitä sen hankkiessaan.

Exaggerated expectation on taipumus odottaa tai ennustaa äärimmäisempiä lopputulemia kuin todellisuudessa tulee tapahtumaan. 

Extrinsic incentives bias on fundamentaalisen attribuutioerheen vastakohta, jossa ulkoisten tekijöiden koetaan vaikuttavan toisten käyttäytymiseen ja sisäisten tekijöiden omaansa.

Experimenter's bias or Expectation bias on tutkijoiden taipumus uskoa, varmentaa ja julkaista tietoja, jotka vastaavat heidän odotuksiaan kokeen tuloksen suhteen, ja uskoa, hylätä tai alentaa vastaavia painotuksia tiedoille, jotka näyttävät olevan ristiriidassa näiden odotusten kanssa.

Fading effect bias on vinouma, joka saa ikäviin muistoihin liittyvät tunteet katoamaan nopeammin kuin positiivisin muistoihin liittyvät tunteet. 

False consensus effect (yksimielisyysharha) on yksilön taipumus olettaa muiden ajattelevan hänen kanssaan samalla tavalla.

False memory (valemuistot) ovat ilmiö, jossa kuvittelu sekoitetaan muistamiseen.

False uniqueness bias on taipumus nähdä tekemisensä ja itsensä omaperäisemmäksi kuin todellisuudessa on.

Focusing effect on taipumus antaa liikaa merkitystä tapahtuman yhdelle näkökulmalle.

Forer effect (Barnum effect) Havainto, jonka mukaan yksilöt antavat korkeat tarkkuusluokitukset henkilöllisyytensä kuvauksille, jotka oletetaan räätälöidyn erityisesti heille, mutta jotka itse asiassa ovat riittävän yleisiä ja epämääräisiä soveltuakseen laajalle joukolle ihmisiä. Tämä vaikutus voi antaa osittaisen selityksen joidenkin uskomusten ja käytäntöjen, kuten astrologian, ennustamisen ja grafologian laajalle hyväksymiselle.

Form function attribution bias on ihmisen taipumus tehdä systemaattisia virheitä ollessaan vuorovaikutuksessa robotin kanssa. 

Framing effect (kehystysvaikutus) on taipumus vetää erilaisia johtopäätöksiä samasta informaatiosta sen mukaan, miten informaatio on esitetty. 

Frequency illusion or Baader–Meinhof phenomen (taajuusharha) on ilmiö, jossa henkilön havaitessa jotain, sen jokainen ilmentymä aletaan havaita, mikä luo uskomuksen suuresta esiintymistiheydestä. Baader–Meinhof phenomenon on ilmiö, jossa äskettäin havaittu asia tuntuu toistuvan epätodennäköisen usein. 

Functional fixedness rajoittaa ihmisen kykyä käyttää esinettä vain sen alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Fundamental attribution error on taipumus omalla kohdallaan ”suoda” enemmän painoarvoa ulkoisille tilannetekijöille ja vähemmän sisäisille tekijöille – ja päinvastoin toisten ihmisten käyttäytymistä arvioidessa. Kyseinen ilmiö on tuttu esimerkiksi ”rattiraivosta” (road rage).

Gambler´s fallacy on taipumus ajatella, että tulevaisuuden todennäköisyydet muuttuvat aikaisempien tapahtumien kautta. Ajatusvinouma johtuu suurten joukkojen lain virheellisestä käsityksestä. Esimerkiksi: "Olen heittänyttällä kolikolla kruunan viisi kertaa peräkkäin, joten klaavan mahdollisuus tulla seuraavalla heitolla on suurempi.” 

Gender bias on taipumus ajatella esimerkiksi naisten olevan sopimattomampia korkeampaa älykkyyttä vaativiin työtehtäviin. 

Generation effect on taipumus muistaa parhaiten itse tuottamansa informaatio. 

Google effect on taipumus unohtaa hakukoneilla helposti löydetty informaatio. 

Group attribution error on taipumus uskoa, että ryhmän yksittäisen jäsenen ominaispiirteet heijastavat koko ryhmää tai taipumus olettaa, että ryhmäpäätöksen tulokset heijastavat kaikkien ryhmän jäsenten yksilökohtaisia mieltymyksiä.

Groupthink on vinouma, jossa ryhmän jäsenet yrittävät minimoida konfliktit ja päästä konsensuspäätökseen kriittisesti arvioimatta vaihtoehtoisia näkökulmia, torjumalla aktiivisesti erimielisyyksiä ja eristämällä itsensä ulkoisista vaikutteista.

Halo effect on taipumus ulottaa toisella henkilöllä, tuotteella, brändillä, yrityksella, etc. havaittuja positiivisia piirteitä myös henkilön/asian/esineen muihin ominaisuuksiin.

Hard-easy effect on taipumus yliarvioida kyvykkyytensä haastavien tehtävien suorittamisessa ja aliarvioida kyvykkyytensä helppojen tehtävien suorittamisessa. 

Hindsight bias on taipumus nähdä menneisyyden tapahtumat ennustettavissa olleiksi silloin, kun kyseiset tapahtumat tapahtuivat. "Mä tiesin, et näin tulee käymään."

Horn effect on haloefektin negatiivinen versio, jossa ihmisessä tai asiassa havaittu negatiivinen piirre ulotetaan myös muihin ihmisen tai asian piirteisiin tai ominaisuuksiin.

Hostile attribution bias on taipumus tulkita muiden käyttäytymistä vihamielisenä, käyttäytymisen motiivin ollessa jopa hyväntahtoista tai vaikeasti määriteltävissä. 

Hot-hand fallacy on taipumus uskoa, että henkilöllä, joka on kokenut menestyksen satunnaisessa tapahtumassa, on suuremmat mahdollisuudet menestyä lisäyrityksissä.

Humor effect on taipumus muistaa hauskat asiat paremmin.

Hyperbolic discounting (hyberbolinen diskonttaus) saa ihmiset valitsemaan välittömät voitot myöhempien voittojen sijaan. Se johtaa valintoihin, jotka ovat epäjohdonmukaisia ​​ajan myötä - ihmiset tekevät tänään valintoja, joita heidän tulevaisuuden itse eivät olisi tehneet.

IKEA effect on taipumus arvottaa esine arvokkaammaksi, jos sen kokoamiseen itse on osallistunut.

Illicit transference on taipumus yleistää yksilön ominaisuudet kattamaan koko ryhmää tai päinvastoin. ”Koska hän on niin tunnollinen työntekijä, koko yrityksellä täytyy olla uskomaton työmoraali.”

Illusion of asymmetric insight on taipumus ajatella tuntevansa toiset paremmin kuin he tuntevat sinut tai itsensä.

Illusion of external agency 

Illusion of control on taipumus yliarvioida vaikutustaan ulkoisiin tapahtumiin.

Illusion of transparency on harhakuvitelma, jossa ihminen yliarvioi toisen kyvyn tuntea itsensä tai yliarvioida kykynsä tuntea toiset. 

Illusory superioty (Lake Wobegon effect/Better-than-average effect) on taipumus yliarvioida omat positiiviset ominaisuutensa ja aliarvioida negatiiviset suhteessa toisiin ihmisiin.

Illusion of validity on taipumus uskoa omien arvioidensa oikeellisuuteen erityisesti silloin, kun saatavilla oleva informaatio on johdonmukaista.

Illusory correlation on taipumus virheellisesti havaita kahden toisiinsa liittymättömän tapahtuman välinen suhde.

Illusory truth effect on taipumus uskoa, että lausunto on totta, jos sitä on helpompi prosessoida tai jos se on ilmaistu useita kertoja, riippumatta sen faktisuudesta.

Impact bias on taipumus yliarvioida tulevien tunnetilojen vaikutuksen pituus tai voimakkuus.

Implicit association (test) on se nopeus, jolla ihmiset voivat sovittaa sanoja, riippuu siitä, kuinka läheisesti he ovat yhteydessä toisiinsa.

Information bias on taipumus etsiä tietoa silloinkin, kun sillä ei ole merkitystä toiminnan suhteen.

Ingroup bias on taipumuslaittaa etusijalle ne, joiden kokeeolevanoman ryhmänsä jäseniä.

Insensitivity to sample size on taipumus aliarvioida vaihtelua pienissä näytteissä.

Intentionality bias on taipumus leimata toisten toiminta tarkoituksenmukaiseksi ja tahalliseksi ennemmin kuin vahingoksi tai ilman motiivia olleeksi.

Interoceptive bias on ihmisen taipumus antaa tuntemustensa vaikuttaa arviointiin ulkoisista, toisiinsa liittymättömistä olosuhteista. Esimerkiksi; oikeuden tuomarit antavat lievempiä rangaistuksia ollessaan kylläisiä ja levänneitä.

Irrational escalation or Escalation of commitment (or Sunk cost fallacy) on ilmiö, jossa ihmiset perustelevat kasvaneiden sijoitusten tekemistä aikaisemman sijoituksen perusteella, huolimatta uusista todisteista, jotka viittaavat päätöksen todennäköiseen virheeseen. Esimerkiksi; liikaa ruokaa tilanneet ihmiset syövät itsensä ähkyyn, koska”syödään nyt koko rahan edestä.”

Just-world hypotesis on virheellinen olettama maailman perustavanlaatuisesta oikeudenmukaisuudesta, mikä saa ihmiset järkeistämään muuten selittämätöntä epäoikeudenmukaisuutta ajattelemalla uhrin ansainneen sen.

Lag effect on ilmiö, jossa ajallisesti hajautettu opiskelu tuottaa parempia oppimistuloksia kuin samassa ajassa yhteen menoon opiskelu. 

Law of the instrument on taipumus luottaa liiallisesti tuttuihin työkaluihin tai menetelmiin ja jättää huomiotta tai aliarvioida vaihtoehtoisia lähestymistapoja. "Jos sinulla on vain vasara, kaikki näyttää naulalta."

Less-is-better effect on taipumus suosia pienempää sarjaa suuren sijaan, sarjan osia erikseen arvioitaessa.

Leveling and sharpening Teroitus (Sharpening) on yleinen keino muistaa yksityiskohtia kertoessaan kokemuksistaan. Tasoitus (Leveling) on keino pudottaa joitakin kohtia pois muistiaukkojen täyttämiseksi. 

Levels-of-processing-effect tarkoittaa, kuinka eri muistiinpainamismetodeilla on eriasteiset tehokkuustasot.

List-length effect on ilmiö, jossa luettelon pituuden kasvaessa myös muistettujen kohteiden absoluuttinen lukumäärä kasvaa.

Look-elsewhere effect on ilmiö, jossa tilastollisesti merkitsevä havainto on saattanut tosiasiallisesti syntyä sattumalta etsittävän parametritilan koon vuoksi.

Loss aversion on ilmiö, jossa kohteesta luopumisen havaittu epävarmuus on painaa päätöksenteossa enemmän kuin sen hankkimiseen liittyvä hyödyllisyys. 

Mere exposure effecton taipumus ilmaista kohtuutonta mieltymystä asioihin pelkästään niiden tuttuuden takia.

Misinformation effect tarkoittaa, kuinka muisti muuttuu vähemmän tarkaksi tapahtuman jälkeisten tietojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi.

Modality effect tarkoittaa, kuinka listan loppuosan tavarat muistetaan paremmin, jos ne sanotaan kirjoittamisen sijaan. 

Money illusion on taipumus keskittyä rahan nimellisarvoon eikä sen arvoon ostovoiman suhteen.

Mood-congruent memory bias tarkoittaa asian muistamisen parantumista, jos vallitseva mieliala vastaa kyseistä muistettavaa informaatiota.

Moral credential effect ilmenee, kun joku hyvää tehnyt antaa itselleen luvan tehdä tulevaisuudessa jotain vähemmän hyvää. 

Moral luck kuvaa olosuhteita, jossa tapahtumaan osallisen henkilön toiminta arvotetaan moraalisesti, vaikka hänellä ei olisi ollut mahdollisuutta vaikuttaa kaikkiin lopputuloksen suhteen oleellisiin tekijöihin. 

Naïve cynicism on taipumus nähdä muiden toiminta itsekeskeisempänä kuin omansa. 

Naïverealism on uskomus, että näemme todellisuuden sellaisenaan kuin se on, objektiivisesti ilman vinoutuneita ajatuksia – samaa mieltä asiasta olevat koetaan rationaalisina ja ne jotka eivät ole, koetaan olevan joko epäinformoituja, laiskoja, epäloogisia tai vinoutuneita. 

Next-in-ine effect tarkoittaa, kuinka ryhmän puheenvuorojaon ollessa järjestelmällinen, itseään edeltäneen puhujan sanoman muistaa heikommin.

Negativity bias or Negativity effect on psykologinen ilmiö, jossa ihmiset muistavat enemmän epämiellyttäviä kuin miellyttäviä muistoja.

Neglect of probability on taipumus, jossa päätöstä epävarmuuden vallitessa tehdessään ihminen sivuuttaa kokonaan päätöksen mahdollistamat mahdollisuudet.

Normalcy bias on taipumus kieltäytyä reagoimasta katastrofin varalle, jos sitä ei ole koskaan aiemmin tapahtunut.

Not invented here on haluttomuutta olla tekemisissä ryhmän ulkopuolella kehitettyjen tuotteiden, tutkimusten, standardien tai tietämyksen kanssa.

Observer-expectancy effect on ilmiö, jossa tutkija tiettyä tulosta odottaessaan alitajuisesti manipuloi kokeita tai väärintulkitsee tietoja löytääkseen odotustensa mukaisen tuloksen.

Omission bias on taipumus arvioida tehtyjä haitallisia toimia (toimeksiantoja) huonommiksi tai vähemmän moraalisiksi kuin yhtä haitallisia laiminlyöntejä (tekemättömiä asioita).

Optimism bias on taipumus olla liian optimistinen ja suuresti aliarvioida epätoivottujen tulosten todennäköisyyttä ja yliarvioida suotuisat ja miellyttävät tulokset.

Ostrich effect on taipumus jättää ilmeisen negtiivinen tilanne huomiotta.

Outcome bias on taipumus arvioida päätöstä sen lopputuloksen perusteella sen sijaan, että se perustuisi päätöksen laatuun sen tekohetkellä.

Outgroup homogeneity bias on yksilön taipumus ajatella edustamansa ryhmän jäsenissä olevan enemmän vaihtelua kuin muiden ryhmien jäsenissä. 

Overconfidence effect on taipumus luottaa liikaa omien vastaustensa oikeellisuuteen. 

Pareidolia on vinouma, jossa epämääräiset ja satunnaiset aistihavainnot muokkaantuvat yksilön mielessä selkeiksi ja merkityksellisiksi. Esimerkiksi: ”Elvis ilmestyi paahtoleipään.”

Parkinson's law of triviality (”bikeshedding”) on taipumus antaa suhteeton paino triviaaleille asioille.

Part-list cueing effect ilmenee tilanteessa, jossa yhden asian lisääminen listaan jälkikäteen vaikeuttaa aikaisempien listan asioiden muistamista.

Peak-end rule tarkoittaa kykenemättömyyttä arvioida kokemustaan yleisellä tasolla arvion perustuessa kokemuksen huippukohdan mukaan rakennettuun keskiarvoon.

Picture superioty effect tarkoittaa, kuinka asiat opitaan paremmin kuvista kuin kirjoituksesta. 

Pygmalion effect on ilmiö, jossa muiden odotukset kohdehenkilöstä vaikuttavat kohdehenkilön suorituskykyyn.

Pessimism bias on taipumus liioitella negatiivisten tapahtumien todennäköisyyksiä.

Plan continuation bias on kykenemättömyyttä nähdä alkuperäisen suunnitelman nykyinen toimimattomuus muuttuneessa tai odotuksia vastaamattomassa tilanteessa. 

Planning fallacy on taipumus aliarvioida tehtävän suorittamiseen tarvittavaa aikaa. 

Present bias on taipumus tyytyä pienempään palkintoon nyt kuin odottaa suurempaa palkintoa tulevaisuuden vaihtokaupassa. 

Plant blindness on taipumus olla välittämättä ympäristönsä kasveista sekä kyvyttömyys tunnistaa ja arvostaa kasvien merkitystä maailmassa.

Positivity effecton on ilmiö, jossa vanhemmat aikuiset suosivat positiivisia muistoja negatiivisten sijaan. 

Processing difficulty effect tarkoittaa, kuinka vaikeammin ja kauemmin prosessoitu teksti muistetaan paremmin.

Pro-innovation bias on taipumus olla liiallisen optimistinen keksinnön tai innovaation yhteiskunnallisen hyödyllisyyden suhteen.

Projection bias on yksilön taipumus yliarvioida, kuinka paljon tulevaisuuden itsemme jakavat nykyiset mieltymykset, ajatukset ja arvot.

Puritanical bias on taipumus nähdä ei-toivotun lopputuloksen tai väärinkäytösten syynä on moraalinen vajavuus tai osaamattomuus sen sijaan, että otettaisiin huomioon laajempien yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutukset.

Pseudocertainty effect on taipumus suosia riskittömiä valintoja, jos odotettu lopputulos on positiivinen, mutta tehdä riskejä sisältäviä valintoja kielteisten tulosten välttämiseksi.

Reactance on tarve toimia päinvastoin kuin mitä joku haluaa sinun tekevän tarpeesta vastustaa havaittua yritystä valinnanvapauden rajoittamiseksi. 

Reactive devaluation on taipumus pitää ehdotuksia huonompina siksi, että ne ovat vastapuolen ehdottamia.

Recency bias on ihmisen taipumus määritellä viimeaikaiset tapahtumat voimakkaammin kuin menneet tapahtumat. 

Recency effect on ilmiö, jossa viimeksi luetut/kuullut asiat saavat enemmän painoarvoa kuin ensiksi kuullut/luetut. 

Recency illusion on illuusio siitä, että henkilön vasta äskeittäin ensi kertaa havaitsema ilmiö olisi uusi.

Regressive bias on taipumus muistaa korkeat arvot ja todennäköisyydet/mahdollisuudet/toistuvuudet alhaisempina kuin mitä ne todellisuudessa olivat ja päinvastoin. ”Ennen kaikki oli paremmin.”

Reminiscence bump tarkoittaa, kuinka omakohtaiset lapsuus- ja nuoruusvuosien tapahtumat muistetaan aikuisiän tapahtumia paremmin. 

Restraint bias on taipumus yliarvioida kykyään itsehillintään kiusauksen kohdatessa.

Rhyme as reason effect Rimmaavat lausahdukset vaikuttavat vakuuttavimmilta. 

Risk compensation / Peltzman effect on taipumus ottaa suurempia riskejä, kun koettu turvallisuus kasvaa.

Salience bias on taipumus keskittyä erottuvampiin ja tunnepitoisempiin esineisiin ja jättää huomioimatta kohteet, jotka eivät ole merkittäviä.

Selection bias (Observational selection bias) Kun olemme tietoisia jostain, tapaamme havaita sitä enemmän. Esimerkiksi: jos olemme ostamassa autoa, havaitsemme kyseistä automallia liikenteessä enemmän. 

Selective perception on taipumus, jossa odotukset vaikuttavat havaintoihin.

Self-relevance effect tarkoittaa, kuinka itseen liittyvät muistot muistetaan paremmin kuin toisiin henkilöihin liittyvät muistot. 

Self-serving bias on taipumus pitää itseään enemmän osallisena menestyksiin kuin epäonnistumisiin. Se voi myös ilmetä taipumuksena arvioida epäselviä tietoja omia etujaan hyödyttävällä tavalla.

Semmelweis reflex on taipumus hylätä vanhan ajatusmallin kanssa ristiriidassa olevia uusia todisteita.

Serial position effect tarkoittaa, että listan loppuosassa olevat asiat muistetaan helpoiten, sitten listan alun asiat listan keskiosan asioiden painuessa huonoiten mieleen. 

Sexual overperception bias / Sexual underperception bias on taipumus yli-/aliarvioida toisen seksuaalinen kiinnostus itsensä suhteen.

Shared information bias on ryhmän kuuluvien jäsenten taipumus uhrata enemmän aikaa ja energiaa ryhmän kaikille jäsenille jo tutun aiheen käsittelyyn.

Source confusion tarkoittaa, kuinka episodisten muistojen sekoittuminen muun informaation kanssa tuottaa vääristyneitä muistoja. 

Social comparison bias on taipumus suosia päätöksenteossa ehdokkaita, jotka eivät kilpaile kokijan omien omien vahvuuksien kanssa.

Social desirability bias on taipumus yliraportoida sosiaalisesti positiivisia luonteenpiirteitään ja aliraportoida huonoja. 

Spacing effect tarkoittaa, kuinka pidemmän periodin aikana toistettu informaatio muistetaan paremmin kuin lyhyen periodin aikana toistettu. 

Spotlight effect on taipumus yliarvioida sitä, kuinka paljon muut ihmiset huomioivat kokijan käyttäytymistä.

Status quo bias on taipumus pitää asioiden pysymisestä ennallaan. 

Stereotyping on taipumus odottaa ryhmän jäsenen omaavan tiettyjä piirteitä ja ominaisuuksia ilman todellista tietoa yksilöstä.

Steretypical bias tarkoittaa muistin vinoutumista stereotyyppien suuntaan.

Stereotyping on taipumus muodostaa yksinkertaistettuja yleistyksiä esimerkiksi ihmisryhmistä. 

Subadditivity effect on taipumus arvioida kokonaisuuden todennäköisyyttä pienemmäksi kuin sen osien todennäköisyyttä.

Subjective validation on havainto siitä, että jokin on totta, jos kohteen uskomukset edellyttävät sen olevan totta. Havainto määrittää myös havaitut yhteydet sattumien välillä.

Suffix effect (jäljitysvaikutus) on kuullun luettelon kohtien muistamisen selektiivinen heikentyminen, kun luetteloa seuraa nimellisesti merkityksetöntä puhetta.

Suggestibility on tapahtuma, jossa johdattelevat kysymykset voivat tuottaa valemuistoja.

Surrogation on taipumus unohtaa toimenpiteen tarkoitusta edustava strateginen rakenne, ja toimitaan myöhemmin ikään kuin itse toimenpide olisi kiinnostava rakenne. Esimerkiksi: 

asiakastyytyväisyyden kasvattamisesta vastaava johtaja alkaa uskoa, että asiakastyytyväisyystulos on yhtä kuin asiakastyytyväisyys.

Survivorship bias (selviytymisharha) on taipumus keskittyä henkilöihin tai asioihin, jotka ”selviytyivät" jostain prosessista ja jätetään alhaisen näkyvyyden takia huomioimatta sellaiset, jotka eivät selviytyneet. 

Systematic bias on systemaattisesti esiintyvä vinouma. 

System justification on taipumus puolustaa ja vahvistaa status quoa. Vallitsevia sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia järjestelyjä pidetään parempina, ja vaihtoehtoja halveksitaan, joskus jopa yksilöllisen ja kollektiivisen edun kustannuksella.

Tachypsychia on taipumus sijoittaa viimeaikaiset tapahtumat mielessään kauemmaksi ja kaukaiset asiat lähemmäksi.

Testing effect tarkoittaa, kuinka ihminen muistaa paremmin kirjoittamansa kuin vain lukemansa asiat.

Time-saving bias on taipumus yli-/aliarvioida matkanteon vauhdinmuutoksella saavutettava ajan säästö tai ajan kuluminen. 

Tip of the tongue phenomenon tarkoittaa, kuinka asiasta voi muistaa yksittäisiä osia, mutta kokonaisen asian palauttaminen mieleen ei onnistu. 

Third-person effect on taipumus uskoa, että joukkotiedoitteilla kuten uutisoinnilla on suurempi vaikutus muihin kuin itseensä.

Trait ascription bias on taipumus nähdä itsensä suhteellisen muuntautumiskykyisenä persoonallisuuden, käyttäytymisen ja mielialan suhteen ja nähdä muut paljon ennalta-arvattavammilta.

Travis syndrome on nykyhetken merkityksen yliarvioimista. 

Ultimate attribution error Samoin kuin fundamentaalinen attribuutioerhe, tässä henkilö määrittelee yksilöiden sijaan koko ryhmän sisäisten tekijöiden mukaan. ”Se on itsekäs joukkue.”

Unit bias on taipumus ajatella yleisesti suositellun kulutuksen määrän (esim. ruokatarjoilukoko) olevan yksilökohtainen suositus.

Verbatim effect tarkoittaa, kuinka kuullusta muistetaan yksityiskohtien sijaan vain asian ydin.

von Restorff effect tarkoittaa, että joukosta erottuvat asiat muistetaan muita paremmin. 

Weber–Fechner law on vaikeus hahmottaa pieniä eroja suurissa määrissä. 

Well travelled road effect on taipumus aliarvioida tuttujen reittien kulkemiseen kuluva aika ja yliarvioida tuntemattomien reittien kulkemiseen kuluva aika.

Women are wonderful effect on taipumus liittää enemmän positiivisia ominaisuuksia naisiin kuin miehiin. 

Worse than average effect on taipumus kuvitella olevamme muita huonompi vaikeiden tehtävien suorittamisessa. 

Zeigarnik effect tarkoittaa, kuinka kesken jääneet tehtävät muistetaan valmistuneita tehtäviä paremmin. 

Zero-risk bias on taipumus kadottaa pienet riskit olemattomiksi ennemmin kuin pienentää suurempaa riskiä. 

Zero-sum bias on vinouma, jossa tilanne havaitaan virheellisesti nollasummapeliksi, jossa yksi henkilö voittaa toisen kustannuksella.

 

 

Cognitive distortions

All-or-nothing thinking esimerkki: laihduttava henkilö syö lusikallisen jäätelöä. Hän ajattelee olevansa täysi epäonnistuja, masentuu ja päätyy syömään koko jäätelörasian. 

Overgeneralizing esimerkki: henkilö käy treffeillä, mutta ei saa kutsua toisille treffeille. ”Tää tapahtuu mulle aina! En koskaan löydä ketään!” 

 Filtering esimerkki: henkilö saa enimmäkseen hyvää palautetta presentaatiostaan, mutta myös muutaman kriittisen kommentin. Päiviä ennen seuraavaa presentaatiota, henkilön ajatukset pyörivät vain kriittisissä kommenteissa. 

Disqualifying the positive esimerkki:”Kuka tahansa olis pystynyt samaan kuin minä." / "He vain kehuvat minua ollakseen mukavia.”

Jumping to conclusions esimerkki: henkilö ajattelee muiden pitävän häntä luuserina, koska hän on usein omissa oloissaan. 

Magnification and minimization esimerkki: henkilö odottaa aina pahinta mahdollista lopputulemaa / Henkilö kokee epämukavan tilanteen todella sietämättömäksi. 

Emotional reasoning esimerkki: "Tunnen itseni hölmöksi, minun täytyy olla tyhmä."

Making "must" or "should" statement esimerkki: esiintymisensä jälkeen artisti ajattelee, että hänen ei olisi pitänyt tehdä niin paljon virheitä. 

Personalization and blaming esimerkki: vanhempi syyllistää itseään lapsensa huonoista kouluarvosan

oista.

Always being right esimerkki: henkilö, jolle väärässä oleminen on mahdoton ajatus.

Fallacy of change esimerkki: "Tuo ääliö pilaa päiväni."

Fallacy of fairness esimerkki: harhakuvitelma elämän reiluudesta.

Labeling and mislabeling esimerkki: "Hän ei huomioinut minua, koska hän on itsekeskeinen tyyppi."